Oto członkowie Konwentu Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie – organu opiniodawczo-doradczego Rektora – prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, Skład dopełnia Jarosław Waśkiewicz

http://www.wse.krakow.pl/pl/uczelnia/konwent

Konwent Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie jest organem opiniodawczo-doradczym Rektora. W jego skład wchodzą osoby o znacznym doświadczeniu zawodowym reprezentujące:

  • organy państwowe i jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • instytucje i stowarzyszenie naukowe, zawodowe oraz twórcze;
  • organizacje pracodawców;
  • przedsiębiorców o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionu i państwa;
  • inne instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym istotne dla rozwoju Uczelni.

W skład Konwentu wchodzi także Rektor, Kanclerz, Dyrektor Zarządzający, Dziekan i Prodziekani.

Członkowie Konwentu mogą uczestniczyć w posiedzeniach osobiście lub przez pełnomocnika.

Do zadań Konwentu należy m.in.:

  • formułowanie założeń oraz pomoc w tworzeniu programów kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem kierunkowych i przedmiotowych efektów kształcenia;
  • podejmowanie inicjatyw służących nawiązywaniu i pogłębianiu współpracy Uczelni z podmiotami gospodarczymi oraz organami władzy państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie kształcenia studentów, prowadzenia studiów podyplomowych oraz badań naukowych;
  • podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi studenckich praktyk zawodowych oraz ułatwiających start zawodowy absolwentów Uczelni.
  • ponadto Rektor może wystąpić do Konwentu z wnioskiem o wyrażenie opinii w każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Uczelni.

Konwent Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie stanowi gwarancję, że koncepcja poszczególnych kierunków studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych oraz szkoleń, jakie oferuje nasza Uczelnia jest maksymalnie praktyczna, oparta na aktualnej wiedzy i zorientowana na współpracę międzysektorową.