Nowa duchowość Roberta T. Ptaszka toważny głos w dyskusji nad przemianami religijności we współczesnym świecie. Chrześcijaństwo i duchowość katolicka nie są już podstawą dla kultury europejskiej. Co więcej, postrzega się je jako czynnik ograniczający, wręcz zagrożenie. W zamian proponuje się nam tak zwaną nową duchowość, duchowość laicką – ateistyczną. Autor stawia tu jasną tezę: New Age ani żaden inny nurt nie zastąpią chrześcijaństwa. To książka dla tych, którzy chcą pogłębić wiarę, którzy poszukują, próbując odnaleźć się w dzisiejszych realiach, kiedy chrześcijaństwo usiłuje się usunąć w cień. 

– Tym, co zdecydowało o tożsamości Europy, było właśnie chrześcijaństwo. To ono pokazało, że człowiek, będąc osobą – to znaczy istotą rozumną, wolną, a ponadto zdolną do poznania i do pokochania tego, co uzna za godne miłości – żyje i rozwija się w perspektywie rzeczywistości przekraczającej nasz skończony i przemijający świat. Tą rzeczywistością jest Bóg. W ten sposób chrześcijaństwo pokazało wyjątkowość i wartość każdego człowieka – napisał Robert T. Ptaszek w książce Nowa duchowość.

I dodał:

„Nowa duchowość rozwinęła się dopiero wtedy, gdy udało się skutecznie podważyć poglądy o praw­dziwości oraz wyjątkowym charakterze chrześci­jaństwa. Przyczyny takiego stanu rzeczy wyjaśnił przekonująco Joseph Ratzinger. Jego zdaniem, jeśli nie uznamy chrześcijaństwa za prawdziwą religię i jeśli poprzez sakramenty nie spotykamy się z jedynym żywym Bogiem wszystkich ludzi, to będziemy mieć do czynienia z pustymi rytuałami, które nic nam nie mówią i nie dają”.

Autor udziela odpowiedzi na liczne pytania, m.in.: Dlaczego chrześcijaństwo nie tylko przestało być przez kulturę Zachodu traktowane jako czynnik stanowiący podstawę jej rozwoju, ale też zostało uznane za ograniczenie czy wręcz zagrożenie dla jej sprawnego funkcjonowania? Czy jest jakiś głębszy cel budowania kultury pozbawionej korzeni religijnych? Co tak naprawdę zdecydowało o tożsamości Europy? Jakie fazy obejmuje proces zmiany kulturowej? Co się dzieje, gdy w centrum stawiamy człowieka, zamiast Boga? Jak postrzegana jest obecnie religia i jak ma się ona do założeń nowej duchowości? Co łączy judaizm, chrześcijaństwo oraz islam?

A także: Co może świadczyć o wyjątkowości chrześcijaństwa i jakie są dla niego alternatywy? Czym obecnie jest religijność i czy jest ona niezbędna człowiekowi do szczęśliwego życia? Co zdecydowało o tożsamości Europy? Jakie są współczesne formy duchowości? Dlaczego, według autora, nowa duchowość nie zastąpi tradycyjnej religii? Jakie są przyczyny kryzysu i niechęci do współczesnego chrześcijaństwa?

https://wdrodze.pl/produkt/nowa-duchowosc/

Patronat nad książką objęli: dominikanie.pl, misyjne.pl, miesięcznik „W drodze”, „Idziemy”, „Przewodnik Katolicki”, Radio Nadzieja, Radio Doxa.

O autorze: Robert Ptaszek (ur. 1961) – profesor nauk humanistycznych, pracownik Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Należy do kilku towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Autor oraz współredaktor 10 książek, a także ponad 150 artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach i haseł encyklopedycznych. Główne kierunki jego badań to: filozofia religii, filozofia kultury i antropologia filozoficzna. Prywatnie mąż, ojciec i dziadek. 

O serii:

„Pszenica i Kąkol” to seria książek dotyczących powiązań pomiędzy teologią, duchowością a praktyką życia chrześcijańskiego. Zamiarem autorów jest refleksja na temat tego: „(…) co jest ewangeliczną pszenicą, a co zasiewem Złego, kąkolem”. W ramach serii Wydawnictwo W drodze planuje wydać siedem tytułów. W poszczególnych tomach autorzy będą szukać odpowiedzi na pytania, m.in. o to: Jak nowe formy religijne zaspokajają duchowy głód człowieka? Czy da się z nich coś zaczerpnąć? Czy można korzystać z orientalnych technik medytacyjnych, wschodnich sztuk walki czy też chińskich praktyk leczniczych? Czy magia jest czymś niebezpiecznym dla człowieka? Jak roztropnie korzystać z rozmaitych ofert rozwoju, aby nie zatracić perspektywy wzrostu w miłości chrześcijańskiej? Które z doktryn, obrzędów czy metod medycyny alternatywnej mogą być niebezpieczne dla wiary chrześcijańskiej i prowadzą człowieka na duchowe bezdroża, a nawet przyczyniają się do utraty zdrowia psychofizycznego czy wręcz możliwości zbawienia? A także: Czy mamy wierzyć wszystkim nowym prorokom albo objawieniom prywatnym, zwłaszcza wieszczącym rychły koniec świata? Czy każda pobożność prowadzi ku Bogu? Jakie praktyki wypaczają naszą duchowość? W jaki sposób Kościół rozumie cud czy uzdrowienie? Co to znaczy czytać Biblię „po katolicku”? Kiedy dana wspólnota jest zdrowa i można w niej wzrastać, a kiedy staje się ona sektą, która zamyka człowieka na Chrystusa? Kim powinien być świecki lider i jaka jest jego rola we wspólnocie kościelnej? Czy wiara się dezaktualizuje?